به نام خدا

در صورتی که طراحی توسط هلدینگ رامین انجام بشود اسکچ قابل ارائه می باشد.

طراحی در ابتدا سایز 2 زنانه انجام می گیرد و پس از ساخت قالب 1 مرتبه بدون هزینه قابل رویت می باشد.

چهار سایز کردن همان هزینه اولیه را شامل می گردد.

فقط در صورت چهار سایز شدن فایل مش Mesh بدون Curve  و... قابل ارائه می باشد.

*نکته: شخص سفارش دهنده متعهد می گردد فایل ارائه شده را به هیچ عنوان به شخص ثالث به هر جهت خصوصا پرینت و یا ساخت قالب ارائه ننماید.

در صورتی که فایل النگو ارائه شده از مشتری باشد جهت چهار سایز شدن بابت هر سایز مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال دریافت می گردد.

فایل های دریافتی از مشتریان شامل گارانتی طراحی نمی باشد،

لذا در صورت درخواست گارانتی طراحی چه ایراد فنی داشته باشد، چه نداشته باشد مبلغ 1 سایز گردن معادل دو میلیون و پانصد ریال در فاکتور اضافه می گردد.

توضیحات گارانتی

گارانتی شامل 3 بخش می گردد

پرینت

طراحی

ساخت قالب

در صورتی که فایل دریافتی طراحی شده بدون پرداخت هزینه گارانتی طراحی باشد فقط موارد 1-2 و 1-3 شامل گارانتی می گردد.

و در صورتی که فایل دریافتی از مشتری پس از ساخت قالب هرگونه ایراد فنی در موارد 1-2 و 1-3 باشد و فایل نیاز به تغییرات نداشته باشد پس از دریافت قالب، قابل تکرار و گارانتی می باشد.

در صورتی که قالب ساخته شده به هر عنوان نیاز به تکرار در ساخت چه از جهت خراب رزین و یا پرینت و چه از جهت ساخت قالب ایراد فنی داشته باشد در صورتی که فایل دریافتی از مشتری نیاز به ادیت داشته باشد فقط ساخت قالب (پخت و برش لاستیک) شامل گارانتی می باشد، به این جهت که احتمال تعمیر رزین و ساخت مجدد قالب بدون نیاز به پرینت امکان پذیر می باشد.

زمانی که فایلی جهت چهار سایز کردن النگو دریافت می گردد، پس از ساختن باقی سایز ها به هیچ عنوان نمونه فایل های سایز شده قابل ارائه به مشتری نمی باشد.

در صورتی که مشتری درخواست گارانتی فایل طراحی را دارد پس از ادیت، فایل قابل ارائه نمی باشد.

مستثنی: فایل ادیت شده پس از دریافت مبلغ گارانتی فقط به طراحان بصورت Mesh  قابل ارائه می باشد.

10% تخفیف ویژه دوره تخصصی  طراحی طلا  جواهرات با نرم افزار ماتریکس